Príspevok na zateplenie rodinného domu

Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť zákon, ktorý upravuje poskytovanie príspevku na zateplenie rodinného domu. Spravovať ho bude Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vyčlenených naň by malo byť 30 miliónov eur zo štátneho rozpočtu na rok 2016.

1. Kto môže žiadať o príspevok na zateplenie?

Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom štátu EU, má trvalý pobyt na území SR a je vlastníkom rodinného domu. Pričom platí, že rodinný dom sa nachádza na území SR, je využívaný výlučne na bývanie a to po dobu minimálne 10 rokov pred realizáciou zateplenia a jeho celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom alebo 250 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome.

2. Na čo je príspevok určený?

Príspevok na zateplenie rodinného domu je určený na úhradu časti nákladov, ktoré žiadateľ vynaložil na realizáciu zateplenia rodinného domu (nie bytového domu) určeného výlučne na bývanie. Konkrétne sa jedná o stavebné úpravy rodinného domu tvoriace zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu. Medzi oprávnené náklady patria aj náklady na vyregulovanie vykurovacieho systému a náklady na obnovu vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby (lodžia, balkón,..).

3. Aká bude výška príspevku?

Príspevok môže byť poskytnutý do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 6 000 eur v závislosti na dosiahnutej hodnote súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií (U) a v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. Príspevok možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 500 eur. Maximálna výška príspevku je teda 6500 eur.

4. Aké sú podmienky poskytnutia príspevku?

Príspevok je možné poskytnúť, ak sú splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností všetkých stavebných konštrukcií (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) a hygienické kritérium podľa STN. Realizácia zateplenia a výmeny otvorových konštrukcií musí byť uskutočnená zhotoviteľom, ktorý má licenciu na vykonávanie takýchto stavebných úprav. To znamená, že si nemôžete podať žiadosť o príspevok na zateplenie ak si ho realizujete svojpomocne!!!

5. Kedy a ako môže žiadateľ požiadať o príspevok?

Žiadateľ môže podať žiadosť o príspevok na zateplenie po ukončení realizácie, pričom mu bude príspevok poskytnutý do 90 dní. Ak podá žiadosť už pred realizáciou zateplenia, ministerstvo mu rezervuje výšku príspevku a určí štandardnú lehotu na ukončenie realizácie zateplenia a predloženie potrebných dokladov na výpočet výšky príspevku. Lehota môže byť najviac 12 mesiacov čiže doba na poskytnutie príspevku môže byť najviac 15 mesiacov. Pri nedodržaní lehoty žiadateľ stráca nárok na príspevok podľa pôvodnej žiadosti. O príspevok je možné požiadať aj na práce začaté po 31. 12. 2014. Na základe výzvy na predkladanie žiadostí (zverejnená 1. 1. 2016 na webstránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja) budú môcť žiadatelia podávať žiadosti prostredníctvom elektronického formulára. Papierovú formu žiadosti aj s prílohami bude treba poslať alebo odovzdať na ministerstve do piatich dní.

Všetky podrobné informácie o príspevku na zateplenie rodinného domu nájdete na webovej stránke www.zatepluj.sk

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info